Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Ομιλία Ηλία Βλάχου, Προέδρου του Συλλόγου Αγίου Νικολάου
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11/11/2016

Θέμα :  Έγκριση σχεδίου ΕΥΔΑΠ για το ΚΕΛ 

(ώρα 01:40)

Κύριε Δήμαρχε, στην σημερινή συνεδρίαση αναφέρθηκε από εσάς ότι κάποιοι κάνουν  
“μ ι κ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ή”.

    Σας ερωτώ, δεν είναι μικροπολιτική αυτό που κάνετε εσείς, όταν:

·         Απαξιώνετε το τοπικό συμβούλιο Αρτέμιδος, όπου δεν έχει παρθεί καμμιά απόφαση για το θέμα αυτό
·         Μικροπολιτική εκ μέρους σας δεν είναι, όταν πριν από 15 ήμερες στην Eπιτροπή Διαβούλευσης ούτε καν αναφερθήκατε στο θέμα του ΚΕΛ;
·         Μικροπολιτική εκ μέρους σας δεν είναι όταν τότε σας ρώτησα εγώ προσωπικά τι θα γίνει με τις Πράξεις Εφαρμογής και εσείς μου απαντήσατε ότι “έχει πολύ δρόμο ακόμα”, και όταν σας ρώτησα εάν θα προλάβουμε σε αυτή την ζωή να το δούμε, μου απαντήσατε “δεν το ελπίζω”, και στην σημερινή συνεδρίαση, μετά από 15 ήμερες δηλαδή, λέτε ότι “λύνεται το θέμα”;     Σας ερωτώ, 
γιατί αυτήν την συνεδρίαση για το ΚΕΛ την κάνετε σήμερα και όχι μετά την
20/01/2017, τί ήταν το επείγον; Θα σας απαντήσω εγώ γιατί την κάνετε σήμερα και όχι τον Ιανουάριο.  Εάν την κάνατε μετά τον ανασχηματισμό των αντιδημάρχων, τότε θα βλέπατε ποιοι θα ψήφιζαν ναι και ποιοι όχι. Mικροπολιτική δεν είναι και αυτό;

Ας έλθουμε στο σημερινό θέμα. 
                                                                                                                      
Εδώ και 4 χρόνια, πάντα στο τέλος κάθε χρόνου έχει γίνει πλέον έθιμο να φέρνει κάθε Δημοτική αρχή προς ψήφιση πάντα επείγον το θέμα ΚΕΛ.

·         2013 Δημοτική αρχή Χ.ΜΑΡΚΟΥ    ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ
·         ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Δ.ΜΑΡΚΟΥ        ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ
·         2015 Δημοτική αρχή Δ.ΜΑΡΚΟΥ     ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΛΑΚΑΘΕΛΑ
·         2016 Δημοτική αρχή Δ.ΜΑΡΚΟΥ     ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ

Αυτές τις παλινωδίες των δημοτικών αρχών εκμεταλλεύεται η κεντρική διοίκηση για να επιβάλει συμφέροντα των εργολάβων, που στην περίπτωση μας  ε ί ν α ι   η   κ α τ α σ κ ε υ ή   τ ο υ   ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο υ   Κ Ε Λ,   ε κ ε ί   ε ί ν α ι   τ α   π ο λ λ ά   λ ε φ τ ά,   για δε τον αγωγό δεν την νοιάζει, τον στρίβει δεξιά και αριστερά.

Πάντα μας απειλούν με πρόστιμα, και όπως λέτε, μέχρι το 2015 την ευθύνη, βάσει νόμου, την είχε η Πολιτεία και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ενώ το 2016, μετά από νόμο μνημονίου της πρώτης φοράς αριστεράς, η ευθύνη αυτή μετακυλίεται στους Δήμους, και εσείς, από ότι ενημερώσατε, έχετε ξεκινήσει νομική διαδικασία που θα εκδικαστεί στα μέσα Ιανουαρίου 2017 για την συνταγματικότητα του νόμου.  

Ας εξετάσουμε λοιπόν τα σενάρια που υπάρχουν:
1.     Εάν κριθεί αντισυνταγματικός ο νομός, εσείς τι θα έχετε κάνει αν η σημερινή σας απόφαση είναι  θετική; ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
2.     Εάν κριθεί συνταγματικός ο νόμος, τότε, λέτε, θα έχουμε καταλογισμό προστίμων, άρα πτώχευση του Δήμου μας.

ΠΛΑΝΗ ΟΙΚΤΡΑ
διότι πληρώνει κάποιος Δήμος πρόστιμο εάν δεν έχει πάρει απόφαση οριοθέτησης.  
Ο   Δ ή μ ο ς   μ α ς   έ χ ε ι   π ά ρ ε ι   α π ό φ α σ η   ο ρ ι ο θ έ τ η σ η ς   μ ε  τ η ν   α π ό φ α σ η   3 3 0   γ ι α   Σ ύ ν δ ε σ η   μ ε   Ψ υ τ τ ά λ ε ι α,   κ α θ ώ ς   κ α ι   ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή   χ ω ρ ο θ έ τ η σ η   τ ο   2 0 1 5   σ τ η   θ έ σ η   Λ α κ ά θ ε λ α.  Υπάρχει λοιπόν απόφαση χωροθέτησης, τα άλλα είναι παραμύθια, η Ε.Ε λέει ότι πρέπει να υπάρχει οριοθέτηση σύμφωνα με την απόφαση της τοπικής κοινωνίας και   ό χ ι   μ ε   τ α   γ ο ύ σ τ α   κ α ι   τ α   σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α   τ ο υ   κ ά θ ε   Φ λ α μ π ο υ ρ ά ρ η,   Δ ρ α γ α σ ά κ η,   τ η ς   Ε Υ Δ Α Π    κ α ι   τ ω ν   π έ ρ ι ξ   α υ τ ώ ν.  

Οι δήμοι ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΑΓ. ΣΤΈΦΑΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Για αυτούς δεν ισχύουν κύριε Δήμαρχε πρόστιμα, το αναδείξατε πολιτικά αυτό το θέμα. Φυσικά όχι, γιατί σε αυτούς τους Δήμους υπάρχουν επώνυμοι, ενώ στον δικό μας Δήμο ανώνυμος λαός. ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, σας το λέω προς ενημέρωση και ισχύει προς κάθε κατεύθυνση.

Η ΕΥΔΑΠ λοιπόν έρχεται σήμερα και τί μας λέει:
Το πρόγραμμα ούτως ή άλλως θα προχωρήσει, αλλά εσείς διαλέγετε:  θέλετε τον αγωγό στην ευθεία ή με περιστροφή 30 μοιρών, σύμφωνα με το νέο σχέδιο;                                                                                                            
Και το δημοτικό συμβούλιο δέχεται να βάζει θέμα προς έγκριση   α υ τ ό ν   τ ο ν   ε κ β ι α σ μ ό.   
Λίγη ντροπή!

Κάνατε, κύριε Δήμαρχε, την παρουσίαση μιας μακέτας με τίτλο ΚΕΛ ΒΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ. Σε όλη την παρουσίαση αυτό αναφέρεται.
Τελικά, είμαστε ΒΟΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ;  Έτσι, για να γνωρίζει ο κόσμος τί ΚΕΛ πρόκειται να φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί ΚΕΛ   γ ι α   ό λ α   τ α   Β ό ρ ε ι α   Μ ε σ ό γ ε ι α ;   Όταν λοιπόν στην παρουσίασή σας το επεσήμανα, είπατε πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.
Και λέτε πως θα διορθωθεί, στέλνει λοιπόν η ΕΥΔΑΠ για ψήφιση ένα σχέδιο που θα διορθωθεί.               
Μήπως κύριε Δήμαρχε και με την έννοια του τυπογραφικού λάθους διορθωθεί και το σημείο στο σχέδιο όπου αναφέρεται   η   φ ρ ά σ η   “Β ι ο λ ο γ ι κ ή   Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α   ( M B R   +   α π ο λ ύ μ α ν σ η)” ;   Μήπως διορθωθεί και αυτό, πράγμα εύκολο να το κάνει, αφού στην αναφορά εκτέλεσης έργου δεν αναφέρει τίποτε περί του βαθμού επεξεργασίας του έργου, παρά μόνο στην εικόνα που ανέφερα;

Σας στέλνει ένα POWER POINT αρχείο, χωρίς να λέγεται επίσημα από κάποια σύμβαση ότι αυτό θα ενσωματωθεί όπως είναι στην συμφωνία, άρα σας στέλνει απλώς μια μακέτα.                                                 
Σας ερωτώ, κύριε Δήμαρχε, εάν αγοράζατε ένα σπίτι, θα το αγοράζατε με βάση τη μακέτα, χωρίς να δείτε αναλυτικά τί υπάρχει στο εσωτερικό;

Τελειώνοντας και εκπροσωπώντας τους κατοίκους του Αγ. Νικολάου σας ενημερώνω ότι για την περιοχή μας όσοι ψηφίσουν θετικά σε αυτό το έγκλημα θα είναι ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ.
Την ίδια απόφαση είχαμε πάρει και για την Δημοτική αρχή του Χ. Μάρκου, για την εμμονή της σε αυτό το θέμα και το πράξαμε.


Τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ  !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου